Link na nedeľnú sv. omšu - https://youtu.be/zg2oJzQI1mg

Link na nedeľnú krížovú cestu - https://youtu.be/b8Pqi3QjoU0

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 – dokument

Srdečne Vás všetkých pozdravujem,
celé rodiny, Vás deti, mladí, miništranti, birmovanci,
Vás otcovia a mamy, osobitne Vás seniori, ktorým kostol určite veľmi chýba.
Modlím sa za Vás všetkých a každý deň Vás požehnávam z nášho kostola.
Dávajte na seba pozor, držte sa a buďte zdraví. Prosím aj ja Vás o modlitbu.
Prajem všetkým požehnanú Veľkú noc.
Farár Stanislav Radvanský
USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE
Usmernenia platné v Košickej arcidiecéze od 1.04.2020 až do odvolania
(upravené pre našu farnosť):
     Bohoslužby
     Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú. Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania. Využite možnosť počúvať prenosy sv. omší cez Rádio Lumen alebo aj sledovať cez TV Lux, resp. už aj cez Rádio Regina a RTVS.Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk tiež nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi.
     Od minulej nedele môžete sledovať on-line prenos nedeľnej sv. omše (a krížovej cesty) z nášho kostola na internetovom portáli YOUTUBE – kanál Lubomir Lazor. Presný aktuálny odkaz nájdete na našej farskej web-stránke: www.niznasebastova.fara.sk. Vysielať by sme chceli aj celé veľkonočné obrady, podľa zverejneného programu.
       Kostoly
     Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony, a za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac osôb a zaručí sa splnenie požiadavky na fyzickú vzdialenosť medzi osobami. Je vhodné mať dvere otvorené tak, aby sa ich osoby nemuseli dotýkať.
     Náš farský kostol bude otvorený - len pre osobnú modlitbu a poklonu - v piatok a v nedeľu od 15.00 do 17.00 hod. (Okrem Veľkého piatku, kedy bude kvôli obradom zatvorený, otvorený bude potom na Bielu sobotu od 10.00 do 12.00, ale poklona pri Božom hrobe tento rok nebude).
     Vysluhovanie sviatostí a svätenín
      Krst, birmovanie, prijatie do Cirkvi, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že účasť veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu.
     Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Prípadná spoveď má byť pri dodržaní odporúčanej vzdialenosti a rešpektovania noriem ochrany pred nákazou. K sviatosti zmierenia nech sa využije priestor mimo uzatvorenej spovednice či spovednej miestnosti s maximálnou pozornosťou venovanou zachovaniu spovedného tajomstva. Nebudeme organizovať spoločné spovedanie, ani nebudeme navštevovať chorých doma, ako obvykle. V nevyhnutnom prípade sa nám ozvite.

     Ak budete potrebovať službu kňaza: napr. spoveď, ale hlavne súrne zaopatrovanie, príp. dohodnúť pohreb alebo aj v iných záležitostiach, môžete nás kontaktovať osobne alebo telefonicky na tel. č. 0513810045 alebo farár 0907550242, kaplán 0909111920.
       Dokonalá ľútosť – odpustenie hriechov
     Dávame do pozornosti, čo nás učí Cirkev o odpustení hriechov. Aj Sv. stolica aktuálne pripomína, že tam, kde sa jednotlivý veriaci nachádza v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, už dokonalá ľútosť dosahuje odpustenie hriechov. V Katechizme nájdeme: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452).
        Mimoriadne odpustky
     Svätá Stolica vyhlásila udeľovanie mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie:
     Udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné.
     Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“, získavajú tento dar úplných odpustkov za rovnakých podmienok.
    Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.
     Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž.
       Sväté prijímanie do rúk
     „V rámci preventívnych opatrení voči šíreniu ochorenia Covid-19 slovenskí biskupi 10. marca 2020 odsúhlasili, aby sa pri bohoslužbách na celom území Slovenska až do odvolania sväté prijímanie rozdávalo do rúk. Podľa odborníkov je pri podávaní svätého prijímania na ruku omnoho menšie nebezpečenstvo prenosu vírusu. Preto žiadame kňazov, aby veriacich náležite poučili o zachovaní úcty a o spôsobe prijímania Eucharistie na ruku: veriaci majú pristupovať tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude. Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto. Treba dbať na to, aby prijímajúci neodišiel s Eucharistiou v ruke. Kto z vážneho dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže, nech príde celkom na záver, a požiada o prijatie do úst."
      Úmysly sv. omší
     Úmysly sv. omší, ktoré máme zapísané - od 11. 3. zatiaľ neboli odslúžené, presunú sa na neurčito, kým sa neuvoľnia mimoriadne opatrenia. Arcibiskup odporúča denne slúžiť (súkromne - neverejne) sv. omše na dohodnuté úmysly (týka sa to hlavne farností, kde majú presne úmysly na každý deň). U nás sme plánovali najviac na týždeň, preto sme na vaše úmysly zatiaľ neslúžili. Ak by ste chceli aby sa aj v tomto čase slúžili sv. omše na vaše úmysly (tie ktoré sme prevzali a zapísali), dajte nám vedieť telefonicky, SMS, emailom alebo osobne (uveďte úmysel – za koho ste dali a kedy asi). Obratom Vám dáme vedieť, v ktorý deň sa bude slúžiť sv. omša na váš úmysel.
       Pomoc
     Nemáme farskú charitu, zatiaľ neorganizujeme nijakú službu. Myslím tu osobitne na seniorov, chorých... Dúfam, že v rámci rodiny, susedstva, organizácií mesta si viete pomôcť a postarať sa o tých, ktorí to potrebujú. Ak by ste však zostali sami a potrebujete konkrétnu pomoc, zatelefonujte alebo nám cez niekoho odkážte, pokúsime sa pomôcť. Aj ostatní buďte všímaví, pomôžte si navzájom alebo nám dajte vedieť.
       Príjmy farnosti
      Farnosti a iné cirkevné inštitúcie ostali v tomto čase bez príjmov. Arcibiskupstvo vyzýva, aby farári prijali opatrenia (kúrenie, elektrina a ďalšie) na zníženie následkov. Cez web stránku a bulletin, kde má byť zverejnené číslo účtu farnosti (IBAN), máme poprosiť veriacich k podpore. My zatiaľ bežnú réžiu vieme utiahnuť, aj keď nie sú zbierky a zvončeky. Ak by ste však chceli prispieť, môžete prevodom na náš účet IBAN: SK97 0200 0000 0036 3962 7254.  Budeme radi.
       Ružencové bratstvo
     Hlavná horliteľka RB odkazuje členom, že spoločná výmena tajomstiev zatiaľ nebude (kartičky si nechajte u seba), ale máte si tajomstvo – desiatok ruženca posunúť na začiatku mesiaca, ako obvykle (teda modliť sa nasledujúci).
      Zmeny v programe
     Prvé sv. prijímanie sa pravdepodobne bude presúvať a možno aj birmovka, ale nevieme sa k tomu ešte presne vyjadriť, budeme to konzultovať so susednými farnosťami. Stanovisko zverejníme, keď to bude jasné. Pokračovanie v príprave na prvé sv. prijímanie a  sviatosť birmovania bude po otvorení škôl - podľa okolností.Prípravu na manželstvo budeme riešiť s každým párom osobitne.
      Veľký týždeň a Veľká noc
     Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez účasti veriacich. Môžete sledovať TV alebo on-line prenosy. Vysielať budeme aj z nášho kostola.
     Zároveň Vám dávame k dispozícii pripravené texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Texty nájdete na našej webstránke alebo aj na stránke arcidiecézy.
     Na Veľký piatok je prísny pôst, sme povinní zdržiavať sa mäsitého pokrmu a iba raz sa do sýta najesť... (toto sa nezrušilo). Požehnanie jedál - spoločné tento rok nebude, môžete poprosiť Boha o požehnanie jedla doma, predkladáme Vám modlitbu požehnania, ktorú môžete použiť.
Aktuálne oznamy z Košickej arcidiecézy - www.ke-arcidieceza.sk
Aktuálne oznamy Tlačová kancelária KBS - www.tkkbs.sk

Vyhľadávanie

© 2011 - Rímsko - katolícka farnosť Prešov - Nižná Šebastová - administrátor stránky. Všetky práva vyhradené.

Autor webu: Dr@ziwNet

TOPlist